Jumat, 09 November 2012

Kawruh Bahasa Jawa (KBJ) - Keindahan Ragam Bahasa di Indonesia

Tags

Kawruh Bahasa Jawa (KBJ)

ABSTRAK

Yasadipura II merupakan salah satu pujangga kraton Surakarta yang banyak menghasilkan karya sastera. Salah satunya iaitu Serat Wicara Keras yang ditulis pada tahun 1789-1816. Karya ini merupakan luahan kemarahan Yasadipura II terhadap keadaan sosial dan politik Surakarta pada masa tersebut. Hal yang menarik ialah walaupun naskhah ini merupakan luahan kemarahan, namun aspek-aspek estetis pembangun karya sastera tidak dilupakan oleh YS II dalam menggubah karyanya. Unsur-unsur estetis yang ditemukan dalam karya sastera ini iaitu penggunaan: (1) tembang Macapat (puisi tradisional Jawa) sebagai struktur penggubah WK, (2) tembung Saroja, (3) tembung Garba atau Sandi, (4) Sasmita tembang, (6) pemanjangan suku kata, (7) kosakata Kawi, (8) purwakanthi, dan (9) perumpamaan dan istilah-istilah khusus. Penyelidikan ini merupakan gambaran sederhana tentang penggunaan aspek-aspek kesusasteraan Jawa dalam suatu karya sastera akhir abad XVIII.

A.    Pendahuluan

Muzium Sanabudaya ialah salah satu muzium milik pemerintah Indonesia yang menyimpan berbagai-bagai koleksi naskhah nusantara. Tercatat sebanyak 210 naskhah piwulang atau ajaran moral, serta ratusan naskhah lain yang bergenre babad, wayang, sejarah, sastera, primbon, musik, bahasa, Islam, hukum, cerita wayang, tari, folklor dan lain-lain menjadi koleksi muzium ini (Behrend, 1990). Salah satu tajuk naskhah piwulang koleksi Sanabudaya yang mempunyai banyak varian ialah Wicara Keras (WK). Banyaknya varian naskhah dengan tajuk ini dimungkinkan kerana naskhah ini cukup popular dan digemari pada zamannya. Isinya yang menarik, iaitu berupa kritik sosial tajam diduga merupakan salah satu penyebab ramainya peminat yang tertarik untuk menyalin naskhah ini. Baik dengan matlamat ingin memiliki mahupun ingin melestarikan naskhah. Hal lain yang menarik ialah penggunaan bahasa yang cukup indah. Jadi, walaupun naskhah ini merupakan luahan kemarahan, namun ianya tetap disampaikan dengan nilai-nilai estetis yang tinggi. Berbagai-bagai aspek sastera digunakan untuk memperindah penyampaian idea pengarang. Selain itu, pengarang juga memilih tembang atau puisi tradisional Jawa untuk menggubah karyanya. Oleh itu melalui kertas kerja ini diharapkan dapat diketahui secara lebih mendalam mengenai bahasa yang digunakan pengarang dalam WK.

B.    Naskhah WK
Naskhah WK yang tersimpan di muzium Sanabudaya Yogyakarta masih berupa manuskrip yang ditulis dengan bahasa dan aksara Jawa. Naskhah ini ditulis oleh YS III (YS II), pujangga kraton Surakarta. WK ditulis dalam bentuk puisi tradisional Jawa (tembang). Tembang yang dipakai dalam naskhah WK ialah tembang cilik atau tembang Macapat. Naskhah ini ditulis sesudah tahun 1789 dan selesai pada tahun 1816 di Surakarta. Terdapat lapan varian naskhah WK di muzium Sanabudaya. Berikut ini contoh gambar daripada naskhah WK di muzium Sanabudaya Yogyakarta.